Сучасний дизайн будинку: головне витримати і зберегти один

У21століттісучаснийдизайнбудинкумаєнаувазіпідсобоюпослідовнедотриманняодногостилю.Фантазіягосподарівпоширюєтьсявідбудівництвабудинківвеко-стилідостилізованихфеодальнихзамків.Об'єднуючоюланкоювсьогоцьогоєте,щобудинкивсучасномустиліпобудованізнайбільшінноваційнихвисокоякіснихматеріалів,іззалученнямновітніхтехнологічнихзасобів.Архітектурановогостоліттяспираєтьсянаміцнийфундаментідей,щоз'явилисявминуломустолітті,колибуловпровадженобезлічтехнологійінапрямків,яківтратилисвоєїактуальностііпривабливості.Проектибудинківікотеджіввиконуютьдосвідченідизайнериіпроектувальники.

Загальнаконцепціякласичногостилювитриманавоформленнізаміськогокотеджу.

Узагальномудизайнібудинкуважливакожнадрібниця.Крученікованіперилабалконаорганічнопоєднуютьсязмасивнимиколонами.

СтильнийбудиноквсучасномудизайнінапівдніФранції.

Уційстаттічитайте:

 • 1Стиліінапрямки
 • 2Стильрустик
 • 3Гармоніяіхарактер
 • 4Будівництвостильногосучасногобудинкузневеликимбюджетом.Відео
 • 5Дизайнерськіпроектидляоформленнябудинку,реалізованівжитті

Стиліінапрямки

Усучаснійархітектуріширокопоширенітакістилі:

 1. Модерн.
 2. Органічнаархітектура.
 3. Мінімалізм.
 4. Сільськийстиль(рустик).
 5. Хай-тек.
 6. Ферверк.

Великийособняквстиліхай-тек.Загальнакартинастилювиглядаєзавершеноюілаконічною.

Невеликийбудиноквстиліхай-тек-відміннийваріантдлясімейногожиття.

Будинкивстиліфахверквідрізняютьсявласнимшиком.Більшвдалоюваріантдляоформленнямисливськогобудиночкаважкоуявити.

НапівночіНімеччинибудинкувстиліфахверкзустрічаютьсядоситьчасто.Невеликийособнякнагадуєбудиночокзказки.

Стильмодернперекладаєтьсяяк«сучасний».Алезоглядуна,щоз'явивсявіннарубежі19-20століть,поняттясучасностівважаєтьсявідносним.Тимнеменш,віндужепопулярнийвбудівництві.Вданомустилішироковикористовуєтьсякамінь,керамічнаплитка,екстер'єрначастинаприкрашенарізнимикахлями.Зовнішніархітектурніформиасиметричні,незвичайні,алеобов'язковомаютьплавніобриси.Плануваннявсамомубудинкумаєнаувазінаявністьскладнихпідйомів,спусків,поворотів.

Однотоннийфасадбудинкувстилімодернмаєхитромудрий,незвичайнийдизайн.Основноюособливістюможнаназватипанорамнівікнаповсьомупериметрубудинку.

Правильнийприкладдизайнерськогопроектудлясучасногобудинкувстилімодерн.

Уландшафтномудизайніобов'язковимиєкованірешітки,ворота,незвичайніальтанки,декорованіліхтарі.

Органічнаархітектурамаєнаувазіпідсобоюпершзавсенаявністьмальовничогоділянкивоточеннібудинку.Чимцікавішемісцевість,тимуникальнеебудедизайнкотеджу.Основнийакцентвцьомустилізробленийнавікна.Панорамнийвидзвіконповиненповністюгармоніюватизвнутрішнімвмістомвдома.Кольоривикористовуютьспокійні,природні.Декорповністювиключений.Внутрішнєплануваннярозділенанатризони.Перша-цекухняіїдальня.Друга-цеспальняісанвузли.Третя-вітальнязнаявністюпанорамнихвіконнавсювисотукімнатиабосклянихрозсувнихдверейтакогожрозміру.

Органічнаархітектура-доситьмолоде,алепопулярнийнапрямвдизайнібудинків.

Дизайнфасадубудівлівиконановідповіднодовимогорганічноїархітектури.

Мінімалізмволіютьлюди,якіцінуютьпростір,свободу,простоту,комфорт.Архітектураданогостилюзасновананапрямоту,лаконічностігеометричнихформ.Уцьомустилівикористовуютьбілий,сірий,чорний,коричневийкольори,атакожкольорупастельнихвідтінків.Усерединідоситьпростаплануваннязнаявністюкімнатвеликихплощ.Дизайнприміщеньпередбачаєпростірівеликакількістьсвітла.Привсійпростотіценедешевийваріант,такяквеликіфінансовівитратийдутьнапридбаннявисокоякіснихсучаснихматеріалів,обов'язкововикористовуванихвданомустилі.

Дизайнбудинкувстилімінімалізмвиключаєвикористаннядекоративнихдеталейдляприкрасифасаду.

Невеликийзаміськийбудиноквстилімінімалізм.

Стильрустик

Будиночоквстилірустик-цепоєднаннянепоєднуваного,витонченостіібрутальності.Основнимидеталямистилюєнаявністьвеликоїкількостідерева,використовуваногодлявнутрішньоїізовнішньоїобробки,втомучислінаявністьбалокіперегородок.Удизайнзаміськогобудинкуцьогостилювключеніелементихати,наприклад,лавкиздерева,підлогизширокихдерев'янихдощок.Головнаособливістьполягаєвзастосуваннінатуральнихматеріалівбезбудь-якоїобробки.Дерево-цеосновнийматеріалдлястворенняінтер'єрузаміськогобудинку.Меблівтакомустиліповиннаматиознакиручноїобробкизіслідамистаровини.Такінедолікияквідколийподряпининамеблях-характернарисасільськогостилю.Кольоривобробціінтер'єруваріюютьсявосновномувідрізнихвідтінківкоричневогодосірогозкуточкамизеленого.Данийстиль-цеякбипротивагусучаснимстилям(хай-теку,мінімалізму)зїхвеликоюкількістюбетону,металу,скла.

Сільськийстильідеальнопідходитьлюдям,якіхочутьпомінятишумісуєтумегаполісу.

Дизайнбудинкувигіднопоєднуєелементифасадузмасивногозрубудереваіпанорамнескління.

Стильрустикпередбачаєвикористаннявоформленніфасадубудинкунатуральногокаменю,дереватацегли.

Хай-текволіютьсильні,незалежніособистості.Основніматеріали,використовуванівбудівництвібудинкувстиліхай-тек-цеметал,бетон,скло,пластик.Кольорипереважнозметалевимвідтінком,хочаможутьвикористовуватисяіхолоднівідтінкипастельнихтонів.Самабудоваіпредметивінтер'єріповиннібутиправильнихгеометричнихформ.Мебліпереважновбудована,легкотрансформуються,зелементамисклаіметалу.Длястворенняіндивідуальногостилю«металевий»інтер'єркімнатможнарозбавитияким-небудьяскравимакцентом.Технологічнеобладнання,атакожматеріали,щовикористовуютьсявбудівництвіідизайні,повиннібутинайсучаснішимиівисокоякісними.

Будинкивстиліфахверкявляютьсобоюякуськаркаснуконструкцію.Цяконструкціязбираєтьсязбалок,нахиленихпідрізнимикутамиіз'єднанимиміжсобоюрізнимиспособами.Просторуміжбалкамизаповнюютьсяплитами,деревом,каменемабоцеглою.Причомусамібалкифарбуютьсявтемнийколір,апроміжкиввідповіднийповідтінкусвітлий.ЦейстильзародивсявНімеччиніщев15столітті.Заразнабираєпопулярністьчерезсвогонеповторногошарму,такоюсобізв'язкуміжсередньовіччямісучасністю.Дизайнінтер'єрукотеджупередбачаєпастельніітемно-коричневікольори.Мебліпроста,відеальномуваріантівідреставрованастара.Удизайнкотеджудобревписуєтьсявнутрішнясторонабалок,якаможебутивикористанапідмісцядляджерелосвітлення.

Витонченийдизайнбудинкувстилірустик.

Мисливськийбудиночоквстилірустик-відміннийваріантзаміськоїнерухомості.

Стильрустикпримітнийвикористаннямнатуральнихматеріалівдляобробки,томуфасаддругогоповерхуповністювиконанийздерева.

Гармоніяіхарактер

Дизайнкотеджувсучасномустиліповиненбазуватисянапростійформулівідповідностіінтер'єруіекстер'єру.Внутрішнійдизайнінтер'єрукотеджуповиненгармоніюватиззовнішнімоздобленняміландшафтнимдизайном.Передтимяквизначитисязвиборомдизайнузаміськогобудинку,необхідновраховуватинасампередпобажаннявсіхчленівсім'ї,їххарактер,хобі,станздоров'я.Притакомупідході,складаючипроектибудинків,досвідченомуархітекторубудезрозуміло,хтобудежитивбудинкуіякіосновнізаняттячленівсім'ї.Післяцьогопропонуєтьсямаксимальнокомфортнаіфункціональнепланування.Убудь-якомувипадку,проектибудинківіврезультатісамібудинкибудутьсучасними,якщослідуватизаконамгармонії.

Завершенийдизайнбудинкувиглядаєгармонійно.Цеглянакладкавигіднопідкреслюєзагальнустилістикубудинку.

Незвичайнийдизайнерськийпроектбувреалізованийпідзамовленняіталійськогобізнесмена.

Будівництвостильногосучасногобудинкузневеликимбюджетом.Відео

Дизайнерськіпроектидляоформленнябудинку,реалізованівжитті

LEAVE ANSWER